Договор за всички длъжности

                              

              

e-mail:elhuman2012@gmail.com

web:www.elhuman2012.com

телефон:0879589007

 

Агенция за подбор на персонал

Лиценз №2336/ 23.08.2017Г

 

 

ДОГОВОР

 за подбор на домашна помощница,детегледачка , личен асистент ,социален асистент ,домашен помощник

 

Днес  200  г. в град  София между

 

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Трите имена на клиента )

 

Адрес на възложителя и телефон ……………………………………………………………………………………………………………………

наричан по долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“от едната страна,и

 1. ИЗПЪЛНИТЕЛ Ел.Хюмън ЕООД ЕИК:202179995, със седалище и адрес на управление:-Димитър Гущанов №6 ,представлявано от Кристина Ангелова , в качеството му на Управител ,наричан по-долу ’’ИЗПЪЛНИТЕЛ’’ от друга страна

наричани по-нататък в Договора Страните, се сключи настоящият Договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще  извърши подбор  за наемане на домашна помощница,детегледачка,домашен помощник,личен асистент,социален асистент,почистване на офиси   чрез  методите на: директното търсене, търсене в база от данни и търсене по обява, предварителна селекция на кандидати и консултиране на Клиента, с цел да го подпомогне при избора на най-подходящ кандидат за свободна позиция ……………………..

(2) В процеса на търсене и преселекция на подходяща кандидатура за позицията

посочена в чл. 1 по-горе, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва метода на директен контакт с потенциални кандидати, базиран на изключителна конфиденциалност, методите на търсене базирани на обява в интернет и търсене в базата от данни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 

ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни дейностите по чл. 1 по-горе в срок от две седмици    след подписване на настоящия договор за подбор на персонал и превеждане на дължимото авансово плащане, спазвайки стриктно процедурите за търсене.

 

ІІІ. ГАРАНЦИЯ

Чл. 3. Ако в рамките на 1 месец след назначението някой от служителите, представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,напусне или бъде освободен от съответната длъжност, независимо от причината, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ повтаря еднократно цялата процедура, без заплащане на възнаграждение за това от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 

ІV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 4. Възнаграждението  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за търсене и подбор на персонал за позицията……………………………   по чл.1    се определя в размер на             ()

Чл. 5. Възнаграждението по чл. 4 не включва транспортни и командировъчни разходи на консултантите и кандидатите при наложени пътувания извън основната им локация.

Чл. 6. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО по чл. 4 се заплаща на две вноски, както следва:

 1. Авансово плащане, в размер на 50 % от сумата след подписване на настоящия договор за подбор или сумата от  Авансовото плащане покрива предварителната работа по проучване на пазара от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и не подлежи на връщане на клиента.
 2. Окончателно плащане, в размер на ……… от сумата по чл. 4, до три дни след постигане на окончателна договореност за наемане между клиента и кандидата за съответна позиция

Чл. 7. Плащанията се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след предоставяне на банкова сметка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ръка с предоставяне на фактура  и договор

Чл. 8. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се откаже от услугата и спре изпълнението на поръчката за търсене, без основание в периода на представяне на краткия списък от кандидати, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи допълнителен хонорар на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 30 % (тридесет процента) от целия дължим хонорар за позицията.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 10. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши процеса на търсене и подбор на ………………  предмет на настоящия Договор с голяма отговорност и с високо качество в рамките на договорения в чл.3 срок .
 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава регулярни и навременни доклади до развитието на проектите .
 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да не извършва дейности, които могат да навредят на имиджа и репутацията на компанията, продуктите и услугите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има правото да получава съответните плащания, дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в сроковете и при условията на раздел IV.

Чл. 11. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимата сума, в сроковете и при условията на раздел IV.
 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходима информация за успешно изпълнение на дейностите по настоящия договор.
 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема да не извършва дейности, които могат да навредят на имиджа и репутацията на компанията, продуктите и услугите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да проверява изпълнението на дейностите по проекта без да нарушава дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да получава навременна информация за развитието на проекта.

 

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. Страните по договора нямат право да разпространяват или да допускат разпространяване на информация или да правят публично достояние факти или обстоятелства, технологични знания и know-how, касаещи настоящия договор или плащания по него, без предварително изрично писмено разрешение от другата страна, относно фактите, които могат да се направят достояние на трети лица.

 

Чл. 13. Всички спорове между страните, възникнали във връзка с настоящия договор, следва да се решават от тях чрез преговори и в дух на добра воля, а когато това се окаже невъзможно – съдебен ред.

 

Чл. 14. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действуващото в Република България търговско и субсидиарно гражданско законодателство.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра на български език,

 по един за всяка от страните.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: